دسته بندی:

لغت و اصطلاح

آموزش لغت و اصطلاح انگلیسی: تو این بخش با لغات و اصطلاح های رایج و کاربردی زبان انگلیسی، لیست کلمات، اصطلاح های عامیانه زبان انگلیسی و مثال های متفاوت از طریقه استفاده صحیح اونها آشنا میشین.