همه چیز درباره اجزای گفتار یا اجزای کلام در زبان انگلیسی

اجزای گفتار در زبان انگلیسی

یادگیری گرامر و لغات زبان انگلیسی بدون در نظر گرفتن نقش و کاربردشون عملاً کار بی فایده ای به حساب میاد. اگر شما معنی کلمه Learn رو بدونین، ولی قادر به استفاده صحیح اون در جمله نباشین، مطمئناً نمیتونین این لغت رو در مکالمه یا نوشتار بکار ببرین. در نتیجه یکی از حیاتی ترین و اولین قدم ها در یادگیری زبان انگلیسی، آشنایی با اجزای گفتار یا اجزای کلام در زبان انگلیسی محسوب میشه.

اجزای گفتار یا اجزای کلام (Parts of Speech) در زبان انگلیسی به هشت دسته مختلف تقسیم میشن که هر کدوم از لحاظ کاربرد و معنا نقش خاصی رو در جمله ایفا میکنن. در واقع هر کلمه ای که ما در جملات انگلیسی استفاده میکنیم، زیر مجموعه یکی از این هشت دسته به حساب میان. پس فراگیری این هشت دسته و نقش اونها در یادگیری صحیح ساختار جملات و لغات زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار هست.

در ادامه با دسته بندی های مختلف اجزای گفتار همراه با مثال آشنا میشیم.

1. اسم (Noun)

اولین و ساده ترین اجزای گفتار در زبان انگلیسی اسم هست. اسم در حقیقت کلمه ای هست که برای نامیدن انسان ها، حیوانات، اشیا ،مواد، وضعیت ها، رویداد ها، ایده ها و عواطف بکار برده میشه. یک اسم به عنوان یک فاعل، مفعول یا متمم عمل میکنه و میتونه به واسطه یک صفت تعریف بشه. بطور کلی اسم ها بصورت زیر بخش بندی میشن:

اسامی انتزاعی یا مفهومی (Abstract nouns)

به عنوان مثال کلمات hate ، love و power جزو اسامی انتزاعی یا مفهومی محسوب میشن. این اسامی به ایده ها ، کیفیت ها و شرایط اشاره دارن. چیزهایی که قابل دیدن یا لمس کردن نیستن و واقعیت فیزیکی ندارن.

His feelings of hate grew stronger every day.

احساس نفرت او هر روز بیشتر و قوی تر میشد.

اسامی فیزیکی یا قابل لمس (Concrete nouns)

کلماتی نظیر desk ، sofa و table از اسامی فیزیکی و قابل لمس هستن. این نوع اسامی از نظر فیزیکی وجود خارجی دارن و قابل مشاهده، لمس، بو کردن، شنیدن یا چشیدن هستن.

I just want to get home and stretch out on the sofa.

فقط میخوام برسم خونه و روی کاناپه ولو بشم.

اسامی عام (Common nouns)

کلماتی مثل country ، school ، university و college جزو اسامی عام هستن. این اسامی غالباً اسم های متداولی هستن که به افراد یا چیزها بطور کلی و عمومی اشاره دارن.

I graduated from Liverpool University in 2012.

من در سال 2012 از دانشگاه لیورپول فارغ التحصیل شدم.

اسامی خاص (Proper nouns)

به عنوان مثال کلمات Germany ، Canada ، Sara و Siavash جزو اسامی خاص به حساب میان. اسامی خاص بطور مشخص به یک شخص، مکان یا شی اشاره میکنن.

Germany is a country in central Europe.

آلمان کشوری در اروپای مرکزی هست.

اسامی قابل شمارش (Countable nouns)

برخی کلمات مثل pen ، tree ، window و dog اسامی قابل شمارش هستن. یعنی میتونیم تعداد این اسامی رو بشمریم.

Is it all right if I open the window?

اشکالی نداره پنجره رو باز کنم؟

اسامی غیر قابل شمارش (Uncountable nouns)

دسته دیگه ای از کلمات مثل information ، data ، time و money اسامی غیر قابل شمارش هستن. به زبون ساده تر این نوع اسامی به عناصر و قسمت های جداگانه تقسیم نمیشن و در نتیجه نمیتونیم اونها رو بشمریم.

For further information, please contact your local library.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با کتابخانه محلی خودتون تماس بگیرین.

مشاهده مطلب اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی جمعی (Collective nouns)

برخی کلمات مثل audience, family, government, team اسامی جمعی بوده و به گروههایی از افراد یا چیز ها اطلاق میشن.

The whole family was at the table.

همه خانواده سر میز بودن.

2. ضمیر (Pronoun)

ضمیر کلمه ای هست که جانشین اسم میشه و ما رو از تکرار اسامی اشخاص و اشیا بی نیاز میکنه. بطور کلی ضمایر به انوع زیر تقسیم میشن.

ضمایر فاعلی (Subject pronouns)

کلمات I , You , He , She , It , We ,They , Who جزو ضمایر فاعلی هستن. از این ضمایر برای نشون دادن کننده یک کار یا عمل استفاده میکنیم.

I really like you.

من واقعاً تو رو دوست دارم.

ضمایر ملکی (Possessive pronouns)

کلمات Mine , Yours , His , Hers , Its , Ours , Theirs از ضمایر ملکی هستن. از این ضمایر برای اشاره به مالکیت استفاده میکنیم.

Your son is the same age as mine.

پسر شما هم سن پسر من هست.

ضمایر مفعولی (Object pronouns)

ضمایر Me , You , Him , Her , Us , Them , Whom جزو ضمایر مفعولی هستن. این ضمایر عموماً دریافت کننده یک عمل در جمله هستن.

I really like you.

من واقعاً تو رو دوست دارم.

ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns)

کلمات myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves جزو ضمایر انعکاسی بوده و زمانیکه فاعل و مفعول فعل یکی هستن، اغلب از ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم.

John, control yourself!

جان، خودت رو کنترل کن!

ضمایر پرسشی یا استفهامی (Interrogative pronouns)

ضمایر پرسشی شامل what, which, who, whom و whose هستن و همونطور که از اسمشون مشخصه برای سوال کردن بکار برده میشن.

Which time suits you better, 12:30 or one o’clock?

کدوم زمان براتون مناسب تره، ساعت 12:30 یا 1؟

ضمایر اشاره‌ (Demonstrative pronouns)

ضمایر اشاره از جمله this و that و these و those در زبان انگلیسی برای اشاره به افراد و اشیاء استفاده میشن.

Ali, this is my mother, Maryam.

علی، این مادر من مریم هست.

مشاهده مطلب کاربرد و گرامر ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین (Indefinite pronouns)

از ضمایر نامعین برای اشاره به افراد یا اشیاء استفاده میکنیم، بدون اینکه دقیقاً بگیم اونها چه کسانی یا چه چیزهایی هستن. ضمایر نامعین شامل  anybody, everybody, nobody, somebody, anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, nothing, something میشن.

Everybody enjoyed the concert.

همه از کنسرت لذت بردن.

3. صفت (Adjective)

بطور کلی صفت کلمه ای هست که یک اسم رو توصیف میکنه و در حقیقت معنی اون رو روشن تر، مشخص تر و کامل تر بیان میکنه. به عنوان مثال کلمات beautiful , big , small , smart , fat , blue صفت هستن.

I’d rather live in a small town than a big city.

من ترجیح میدم در یک شهر کوچیک زندگی کنم تا یک شهر بزرگ.

مشاهده مطلب کاربرد صفت در زبان انگلیسی چیه؟ همه چیز درباره صفات

صفات ملکی (Possessive adjectives)

کلمات my, your, our, its, her, his, and their جزو صفات ملکی بوده و به مالکیت یک اسم اشاره دارن.

What’s your name?

اسمت / اسم تو چیه؟

صفات کمی (Quantitative adjectives)

صفات کمی اطلاعاتی راجع به کمیت و مقدار یک اسم یا ضمیر رو نشون میدن.

They have three children.

اونها سه فرزند دارن.

4. فعل (Verb)

فعل کلمه یا گروهی از کلمات هست که عمل، وضعیت یا حالت جمله رو بیان میکنه. به عنوان مثال کلمات go , come , listen , read , learn , play , talk همگی فعل هستن.

I love pizza.

من عاشق پیتزا هستم.

مشاهده مطلب یادگیری 100 فعل پرکاربرد در زبان انگلیسی

افعال مُدال (Modal verbs)

افعال کمکی مدال برای نشون دادن احتمال، توانایی، اجازه، درخواست، پیشنهاد، دستور، تعهد یا توصیه به کار برده میشه. کلمات can, may, must, shall, will, could, might, should, would جزو افعال مدال هستن.

I can speak four languages.

من میتونم به چهار زبان صحبت کنم.

5. قید (Adverb)

قید کلمه ای هست که برای توصیف فعل، صفت و یا قید دیگه ای استفاده میشه. در واقع قید حالت و چگونگی انجام یک فعل، وضعیت یک صفت و یا قید دیگه رو نشون میده. کلماتی نظیر Slowly, Happily, Usually, Always, Very, Finally, Most همگی قید هستن.

You should always clean your teeth after meals.

شما باید همیشه بعد از غذا دندون هاتون رو تمیز کنین.

مشاهده مطلب گرامر قیدهای تکرار در زبان انگلیسی

6. حرف اضافه (Preposition)

حرف اضافه کلمه ای هست که نسبت یا ارتباط اسم یا ضمیر رو با سایر قسمت های جمله مشخص میکنه. معمولاً از حروف اضافه برای نشون دادن مکان، زمان، جهت و … استفاده میشه. به عنوان مثال کلمات On, In, At, By, To, For, Under جزو حروف اضافه پر کاربرد محسوب میشن.

She cried for a long time.

او برای مدت طولانی گریه کرد.

مشاهده مطلب حروف اضافه زمان at و on و in در زبان انگلیسی

مشاهده مطلب حروف اضافه مکان at و on و in در زبان انگلیسی

7. حرف ربط (Conjunction)

حرف ربط کلمه ای هست که برای وصل کردن دو شبه جمله، دو عبارت و یا دو کلمه استفاده میشه. برخی از مهم ترین حروف ربط شامل And, But, Or, Because, So, If میشه.

I got dressed and had my breakfast.

من لباس پوشیدم و صبحانه خوردم.

مشاهده مطلب حروف ربط در زبان انگلیسی

8. حرف ندا (Interjection)

یکی از اجزای گفتار در زبان انگلیسی که استفاده زیادی در مکالمه داره حرف ندا هست. حرف ندا یک آوا، کلمه یا عبارت بوده که برای بیان احساسات گوینده بکار برده میشه. این احساسات میتونه شامل حس تعجب، شادی، عصبانیت، درد، افسوس، وحشت و غیره باشه. کلماتی نظیر Hey!, Wow!, Hush!, Ah!, Oh!, Eww!, Ugh از حروف ندا به حساب میان.

Hey! Where are you going?

آهای! کجا داری میری؟

نکته: بسیاری از کلمات میتونن چندین نقش مختلف داشته باشن. به عنوان مثال در یک جمله نقش صفت و در جمله دیگه ای نقش قید رو ایفا کنن. پس بهتون توصیه میکنیم که هر زمان کلمه جدیدی رو یاد میگیرین، حتماً نقش های مختلف اون لغت رو در دیکشنری بررسی کنین.

Subscribe
Notify of
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات