دسته بندی:

گرامر انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی: تو این بخش میتونید به تمام مطالب مربوط به افعال و زمان ها، اسامی، صفت ها، قیدها، حروف اضافه، وابسته های پیشرو و اشتباهات رایج در زبان انگلیسی دسترسی داشته باشید.