راهنمای کامل گرامر افعال to be در زبان انگلیسی

گرامر افعال to be در زبان انگلیسی

یادگیری افعال to be در زبان انگلیسی یکی از گیج کننده ترین مباحث برای اکثر زبان آموزها بوده و درک ماهیت اونها یک چالش بزرگ به حساب میاد. شاید از خودتون سوال کنین که ریشه این مشکل ناشی از چیه؟ اول اینکه افعال to be بسیار بی قاعده بوده و بیشتر از هر فعل دیگه ای در زبان انگلیسی تغییر شکل میدن. علاوه بر این، افعال to be در دو نقش متفاوت فعل اصلی و فعل کمکی بکار برده میشن. همین دو مورد برای سردرگم کردن شما کافیه! ولی نگران نباشین، با مطالعه کامل این مطلب نحوه استفاده صحیح از افعال to be رو برای همیشه یاد میگیرین.

فعل to be چیه؟

افعال to be به معنای “بودن” شامل am ، is ، are ، was ، were ، been و being هستن. از این افعال برای توصیف یا بیان وضعیت افراد، اشیاء، مکان ها و ایده ها استفاده میکنیم. به عنوان مثال اونها میتونن سن، ملیت، شغل یا سایر ویژگی های فاعل رو به ما بگن.

شکل های مختلف فعل to be چیه؟

افعال to be در زمان ها و حالت های مختلف تغییر شکل میدن. به عنوان مثال ظاهر فعل to be در زمان حال با زمان گذشته کاملاً متفاوت هست. برای شروع جدول زیر رو با دقت مطالعه کنین:

اشکال فعل to be زمان / حالت
be مصدر (شکل ساده فعل)
been اسم مفعول (حالت سوم فعل)
being وجه وصفی معلوم (حالت ing دار)
am , is , are زمان حال ساده
was , were زمان گذشته ساده
am / is / are being زمان حال استمراری
was / were being زمان گذشته استمراری
has / have been زمان حال کامل
had been زمان گذشته کامل
will be زمان آینده

نکته معادل انگلیسی برخی از حالت های فوق عبارتند از:

Infinitive = مصدر

Past participle = اسم مفعول

Present participle = وجه وصفی معلوم

مثال فعل to be در زمان های مختلف

برای درک بهتر نحوه استفاده از افعال to be در زمان های متفاوت، حالت مثبت، منفی و سوالی اونها رو در مثال مرور و بررسی میکنیم.

مثال فعل to be در زمان حال ساده

حالت مثبت

I am Iranian.

من ایرانی هستم.


He is a pilot.

او یک خلبان هست.


They are at the cinema.

اونها در سینما هستن.

حالت منفی

I am not a doctor.

من یک دکتر نیستم.


You are not happy.

تو خوشحال نیستی.


She is not at school.

او در مدرسه نیست.

حالت سوالی

Are you angry?

آیا تو عصبانی هستی؟


Is it a computer?

آیا این یک کامپیوتر هست؟


Are we hungry?

آیا ما گرسنه هستیم؟

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان حال ساده در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان گذشته ساده

حالت مثبت

I was thirsty.

من تشنه بودم.


She was at home.

او در خانه بود.


You were excited.

تو هیجان زده بودی.

حالت منفی

He was not hungry.

او گرسنه نبود.


It was not cold.

هوا سرد نبود.


They were not here.

اونها اینجا نبودن.

حالت سوالی

Was I there?

آیا من اونجا بودم؟


Were you sad?

آیا تو ناراحت بودی؟


Was it a good film?

آیا فیلم خوبی بود؟

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان حال استمراری

حالت مثبت

The work is being done.

کار در حال انجام شدن هست.


I am watching TV. (Auxiliary verb)

من در حال تلویزیون دیدن هستم. (فعل کمکی)

حالت منفی

I am not being rude.

من در حال بی ادبی کردن نیستم.


You are not reading a book. (Auxiliary verb)

تو در حال کتاب خوندن نیستی. (فعل کمکی)

حالت سوالی

Are you being angry?

آیا در حال عصبانی شدن هستی؟


Is he playing basketball? (Auxiliary verb)

آیا او در حال بسکتبال بازی کردن هست؟ (فعل کمکی)

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان گذشته استمراری

حالت مثبت

I was being lazy yesterday.

دیروز تنبل بودم (همیشه اینجوری نیستم ولی در اون پروسه زمانی در حال تنبلی بودم).


She was talking to her friend. (Auxiliary verb)

او در حال حرف زدن با دوستش بود. (فعل کمکی)

حالت منفی

You were not being rude.

تو در حال بی ادبی کردن نبودی.


It was not getting better. (Auxiliary verb)

اوضاع در حال بهتر شدن نبود. (فعل کمکی)

حالت سوالی

Were you being polite to her?

آیا با او مودب بودی؟ (شاید همیشه باهاش مودب نیستی ولی در اون پروسه زمانی مودب بودی؟)


Was he cleaning his room? (Auxiliary verb)

آیا او در حال تمیز کردن اتاقش بود؟ (فعل کمکی)

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان حال کامل

در زمان حال کامل فعل to be به حالت “بودن” از زمان گذشته تا حال اشاره داره.

حالت مثبت

She has been a nurse.

او یک پرستار بوده است.


We have been here all day.

ما تمام روز اینجا بوده ایم.

حالت منفی

They have not been well-behaved.

اونها خوش برخورد نبوده اند.


He has not been a faithful husband.

او شوهر وفاداری نبوده است.

حالت سوالی

Have you been worried?

آیا نگران بوده ای؟


Has she been here?

آیا او اینجا بوده است؟

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان حال کامل در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان گذشته کامل

در زمان گذشته کامل فعل to be به حالت “بودن” از زمانی در گذشته تا زمان دیگری در گذشته (بین دو نقطه زمانی در گذشته) اشاره داره. در زبان فارسی معادلی برای ترجمه فعل to be در زمان گذشته کامل وجود نداره و بصورت گذشته ساده ترجمه میشه.

حالت مثبت

She had been a good friend.

او دوست خوبی بود.


I had been there.

من اونجا بودم.

حالت منفی

You had not been rude.

تو گستاخ نبودی.


He had not been an electrician.

او یک برق کار نبود.

حالت سوالی

Had I been mean?

آیا من بد رفتار بودم؟


Had they been anxious?

آیا اونها مضطرب بودن؟

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

مثال فعل to be در زمان آینده

حالت مثبت

I will be in Isfahan tomorrow.

فردا در اصفهان خواهم بود.


It will be cold tonight.

امشب هوا سرد خواهد بود.

حالت منفی

He won’t be successful.

او موفق نخواهد بود.


They won’t be there on time.

اونها به موقع اونجا نخواهند بود.

حالت سوالی

Will you be at work tomorrow?

آیا فردا سر کار خواهی بود؟


Will she be angry?

آیا او عصبانی خواهد بود؟

مطلب مرتبط مطالعه مطلب کاربرد و گرامر زمان آینده ساده با will در زبان انگلیسی

چه زمانی از فعل to be استفاده میکنیم؟

علاوه بر کاربرد فعل to be در زمان های مختلف که در بخش قبلی مرور کردیم، معمولاً از این فعل در موارد زیر هم استفاده میکنیم.

1. همراه با افعال مدال

از حالت مصدر (شکل ساده) این فعل یعنی be همراه با افعال مدال (could – should – would – might و غیره) استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

They might be tired.

ممکنه اونها خسته باشن.


He should be happy.

او باید خوشحال باشه.

2. همراه با عبارات اسمی

از اونجایی که فعل to be یک فعل ربطی هست، میتونیم از اون همراه با یک عبارت اسمی استفاده کنیم. مثال:

My mother is a dentist.

مادر من یک دندانپزشک هست.


Nicolas Sarkozy was the president of France.

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بود.

3. همراه با صفات

میتونیم فعل to be رو همراه با یک صفت بکار ببریم. به عنوان مثال:

This pizza is very tasty.

این پیتزا خیلی خوشمزه هست.


My friends were hard-working.

دوستان من سخت کوش بودن.

4. همراه با عبارات حرف اضافه ای

عبارت حرف اضافه ای (prepositional phrase) از یک حرف اضافه به علاوه یک عبارت اسمی ساخته میشه. فعل to be میتونه با این نوع عبارت ها همراه بشه. مثال:

Amin and his wife are from Tabriz.

امین و همسرش اهل تبریز هستن.


My laptop is on the table.

لپ تاپ من روی میز هست.

5. حالت مجهول

از فعل to be همراه با حالت سوم فعل (past participle) برای ساختن جملات مجهول استفاده میکنیم. مثال:

Our house was built in 1996.

خانه ما در سال 1996 ساخته شد.


Porsche is made in Germany.

پورشه ساخت کشور آلمان هست.

مطلب مرتبط مشاهده مطلب گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی

6. همراه با that clause

همراه با برخی از اسامی و وابسته سازهای اسمی (that clause) از فعل to be استفاده میکنیم. مثال:

The problem was that I had no money.

مشکل این بود که پول نداشتم.


The lucky thing is that nobody was hurt.

خوش شانسی اینجاست که هیچ کس آسیب ندید.

اسامی که معمولاً در این حالت استفاده میشن عبارتند از:

answer (پاسخ)

argument (بحث)

assertion (ادعا)

belief (باور)

claim (مطالبه)

explanation (توضیح)

feeling (حس)

hope (امید)

idea (ایده)

(a) pity (افسوس)

rule (قانون)

(a) shame (حیف)

thing (چیز)

7. همراه با مصدر با to

همراه با برخی از اسامی و مصدر با to از فعل to be استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

Her only hope was to find a new job as soon as possible.

تنها امیدش این بود که در اسرع وقت یک کار جدید پیدا کنه.


The only way is to start all over again.

تنها راه این هست که همه چیز رو از نو شروع کنی.

اسم هایی که معمولاً در این حالت استفاده میشن عبارتند از:

answer (پاسخ)

decision (تصمیم)

hope (امید)

idea (ایده)

intention (قصد)

promise (قول)

thing (چیز)

way (راه و روش)

wish (آرزو)

8. جملات دستوری یا امری

در جملات امری (imperatives) میتونیم فعل to be رو بکار ببریم. مثال:

Be a good person.

آدم خوبی باش.


Be nice to your parents.

با پدر و مادرت مهربان باش.

امیدواریم در این مطلب نحوه استفاده صحیح، شکل های مختلف و گرامر افعال to be رو کاملاً یاد گرفته باشین. در صورتیکه هنوز سوالی در این رابطه دارین در قسمت نظرات این صفحه به اشتراک بگذارین تا پاسخگوی شما باشیم.

منابع انگلیسی مرتبط با این موضوع برای مطالعه بیشتر:

Subscribe
Notify of
1 نظر
قدیمی ترین
جدیدترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
Parnian
زبان آموز
3 ماه قبل

Verry verry good thank you