یادگیری افعال انگلیسی

افعال کلماتی هستن که به کارهایی که انجام میدیم اشاره میکنن و بخش بسیار مهمی از واژگان محسوب میشن. مسلما بدون افعال قادر به ساختن جملات و استفاده از اونها نخواهیم بود، چون همیشه حداقل یک فعل در هر جمله وجود داره. در این بخش 700 فعل پرکاربرد انگلیسی رو همراه با تلفظ، زمان گذشته و حالت سوم یاد میگیریم.

فعل 1 تا 25

مجموعه 1

فعل 26 تا 50

مجموعه 2

فعل 51 تا 75

مجموعه 3

فعل 76 تا 100

مجموعه 4

فعل 101 تا 125

مجموعه 5

فعل 126 تا 150

مجموعه 6

فعل 151 تا 175

مجموعه 7

فعل 176 تا 200

مجموعه 8

فعل 201 تا 225

مجموعه 9

فعل 226 تا 250

مجموعه 10

فعل 251 تا 275

مجموعه 11

فعل 276 تا 300

مجموعه 12

فعل 301 تا 325

مجموعه 13

فعل 326 تا 350

مجموعه 14

فعل 351 تا 375

مجموعه 15

فعل 376 تا 400

مجموعه 16

فعل 401 تا 425

مجموعه 17

فعل 426 تا 450

مجموعه 18

فعل 451 تا 475

مجموعه 19

فعل 476 تا 500

مجموعه 20

فعل 501 تا 525

مجموعه 21

فعل 526 تا 550

مجموعه 22

فعل 551 تا 575

مجموعه 23

فعل 576 تا 600

مجموعه 24

فعل 601 تا 625

مجموعه 25

فعل 626 تا 650

مجموعه 26

فعل 651 تا 675

مجموعه 27

فعل 676 تا 700

مجموعه 28