دسته بندی:

افعال

آموزش افعال در زبان انگلیسی: تو این بخش به کلیه مطالب مربوط به افعال انگلیسی از جمله افعال عبارتی، حالت مجهول، حالت امری، افعال کمکی، افعال مدال، مصدر و اسم مصدر و همچنین وجه وصفی فعل دسترسی دارین.