دسته بندی:

زمان ها

آموزش زمان ها در زبان انگلیسی: تو این بخش میتونید تمام مطالب مربوط به زمان های انگلیسی از جمله حال ساده، حال استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل، گذشته کامل استمراری، آینده ساده، آینده استمراری،