دسته بندی:

اسامی

آموزش اسامی در زبان انگلیسی: تو این بخش میتونید مطالب مربوط به اسامی ملکی، اسامی مرکب، جنسیت اسم ها، جمع بستن اسامی، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش رو مطالعه کنین.