برنامه هفته پانزدهم

برای مشاهده هر درس روی عنوان اون کلیک کنین. در انتهای هفته با استفاده از بخش خودآزمایی پیشرفتتون رو ارزیابی کرده و دروس مورد نیاز رو مرور کنین.

روز نودم

  1. انجام آزمون خودآزمایی و مرور دروس مورد نیاز

خودآزمایی