275 ضرب المثل انگلیسی همراه با معنی فارسی

نوشته شده توسط انگلیسی روزانه
۱۱۴ بازدید
275 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی

استفاده صحیح از اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی یکی از فاکتورهایی هست که سطح مکالمه شما رو چند پله بالاتر میبره. برای اینکه بتونیم اصطلاحات انگلیسی رو یاد بگیریم، دونستن معنی کلمات به تنهایی کافی نیست و باید مفهوم اصلی این عبارات رو درک کنیم.

از اونجایی که این موضوع در مکالمات روزمره و عامیانه با انگلیسی زبانان و همچنین درک کامل فیلم ها و سریال ها اهمیت ویژه ای داره، 275 اصطلاح و ضرب المثل مهم و پرکاربرد رو همراه با ترجمه فارسی برای شما جمع آوری کردیم.

 1. When pigs fly.

وقت گل نی.

 1. When hell freezes over.

وقت گل نی.

 1. From A to Z.

از سیر تا پیاز.

 1. To be a snake in the grass.

مار خوش خط و خال بودن – ظاهری فریبنده و باطنی پلید و خبیث داشتن.

 1. I’m feeling a bit under the weather.

حالم خیلی خوب نیست.

 1. Add fuel to the fire.

آتیش بیار معرکه بودن.

 1. The apple never falls far from the tree.

پسر کو ندارد نشان از پدر – تره به بذرش میره.

 1. Barking up the wrong tree.

این گوری که بالاش گریه میکنی مرده توش نیست.

 1. Another day, another dollar.

روز از نو، روزی از نو.

 1. What is past, is past.

گذشته ها گذشته.

 1. When in doubt, do nowt.

روزه شک دار نگیر.

 1. Dreams go by contraries.

خواب ظن (زن) چپه.

 1. Birds of a feather, flock together.

کبوتر با کبوتر باز با باز.

 1. There is no place like home.

هیچ جا خونه آدم نمیشه.

 1. Too many cooks, spoil the broth.

آشپز که دوتا شد، غذا یا شور میشه یا بی نمک.

 1. Don’t bite off more than you can chew.

لقمه گنده تر از دهنت برندار.

 1. Don’t cry over spilled milk.

آبی که ریخته دیگه جمع نمیشه.

 1. Don’t put off for tomorrow what you can do today.

کار امروز رو به فردا میفکن.

 1. The first step is always the hardest.

همیشه اولین قدم سخت ترین قدمه.

 1. Barking dogs, seldom bite.

سنگ بزرگ علامت نزدنه – کسی که زیاد حرف میزنه اهل عمل نیست.

 1. Old habits die hard.

ترک عادت موجب مرض است.

 1. Beauty is in the eye of the beholder.

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد.

 1. A friend in need, is a friend indeed.

دوست آن است که گیرد دست دوست.

 1. Haste makes waste.

عجله کار شیطونه.

 1. The grass is always greener on the other side of the fence.

مرغ همسایه غازه.

 1. Nothing hurts like the truth.

حقیقت تلخه.

 1. When the dust has settled.

وقتی آب از آسیاب افتاد.

 1. A word before is worth two after.

جنگ اول به از صلح آخر.

 1. What goes around comes around.

از هر دست بدی، از همون دست میگیری.

 1. Whatever comes up is welcomed.

هر چه پیش آید خوش آید.

 1. Ask much to have a little.

به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه.

 1. Always have two strings to your bow.

کار از محکم کاری عیب نمیکنه.

 1. All abroad and nothing at home.

جیب خالی، پز عالی.

 1. Much coin, much care.

هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

 1. A bird in hand is worth two in the bush.

سیلی نقد به از حلوای نسیه.

 1. The sky will not fall in.

آب از آب تکون نمیخوره.

 1. No pain, no gain.

نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

 1. Where there is a will, there is a way.

خواستن توانستن است.

 1. To beat a dead horse.

آب تو هاون کوبیدن.

 1. Money doesn’t grow on trees.

پول علف خرس نیست.

 1. After death, the doctor.

نوش دارو پس از مرگ سهراب.

 1. When in Rome, do as the Romans do.

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.

 1. His days are numbered.

پاش لب گوره.

 1. All roads lead to Rome.

هر جا بری آسمون همین رنگه.

 1. Fish in troubled waters.

از آب گل آلود ماهی گرفتن.

 1. Everyone is in the same boat.

تر و خشک با هم میسوزن.

 1. Easy come, easy go.

باد آورده رو باد میبره.

 1. No news is good news.

بی خبری خوش خبریه.

 1. All is well that ends well.

شاهنامه آخرش خوشه.

 1. Actions speak louder than words.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

 1. All that glitters isn’t gold.

هر گردی گردو نیست.

 1. Better late than never.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه.

 1. The blind leading the blind.

کوری عصاکش کور دگر شود.

 1. Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه رو آخر پاییز میشمرن.

 1. The pot calling the kettle black.

دیگ به دیگ میگه روت سیاه.

 1. Don’t look a gift horse in the mouth.

دندون اسب پیشکشی رو نمیشمرن.

 1. It takes two to tango.

یه دست صدا نداره.

 1. Seeking water in the sea.

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم.

 1. To get up on the wrong side of bed.

از دنده چپ بلند شدن.

 1. Light come, light go.

باد آورده رو باد میبره.

 1. Don’t judge a book by its cover.

کسی رو از روی ظاهرش قضاوت نکن.

 1. To have a finger in every pie.

نخود هر آشی شدن.

 1. There is no smoke without a fire.

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

 1. To fall from the frying pan into the fire.

از چاله توی چاه افتادن.

 1. A burnt child, dreads the fire.

مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه.

 1. Harp on one string.

پا توی یه کفش کردن.

 1. You can’t have your cake and eat it, too.

هم خر رو میخوای هم خرما رو.

 1. You may end him but you’ll not mend him.

توبه گرگ مرگه.

 1. You pay your money and you take your chance.

هر چقدر پول بدی، همونقدر آش میخوری.

 1. You want something done right, do it yourself.

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 1. You can’t keep a man down.

خواستن توانستن است.

 1. See no evil, hear no evil, speak no evil.

شتر دیدی، ندیدی.

 1. I am scrapping the bottom of the barrel.

کفگیرم به ته دیگ خورده.

 1. You must lie on the bed you have made.

خود کرده را تدبیر نیست.

 1. You are a backseat driver.

کنار گود نشستی میگی لنگش کن.

 1. You may know by a handful the whole sack.

مشت نمونه خرواره.

 1. You can’t dance at two weddings.

نمیتونی با یه دست دو تا هندونه برداری.

 1. You can’t mend a broken egg.

آبی که ریخته رو نمیتونی جمع کنی.

 1. Your wish is my command.

از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن.

 1. You must grin and bear it.

باید بسوزی و بسازی.

 1. To build castles in the air.

خیال خام در سر داشتن.

 1. Knowledge is power.

توانا بود هرکه دانا بود.

 1. To take the plunge.

دل رو به دریا زدن.

 1. The shoemaker always wears the worst shoes.

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره.

 1. One swallow doesn’t make summer.

با یه گل بهار نمیشه.

 1. His bread is buttered on both sides.

طرف نونش تو روغنه.

 1. He is a button short.

طرف یه تخته اش کمه.

 1. To dance to a person’s tune.

به ساز کسی رقصیدن.

 1. Bargain is bargain.

حساب حسابه، کاکا برادر.

 1. Like a duck in thunderstorm.

مثل خر در گل موندن.

 1. His fingers are all thumbs.

طرف دست و پا چلفتیه.

 1. After storm comes calms.

پایان شب سیه سپید است.

 1. You’re only young once.

قدر جوونیت رو بدون.

 1. Your sins will find you out.

هر جا بری گناهات دنبالت میان.

 1. You can’t make an omelette without breaking eggs.

تا خراب نشود، آباد نمیشود – بی مایه فطیره.

 1. You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

هیچ کاری با زور درست نمیشه.

 1. You win some, you lose some.

زندگی برد و باخت داره.

 1. A Younger idler, an old beggar.

جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.

 1. You reap what you sow.

هر چی بکاری، درو میکنی.

 1. You can’t put the clock back.

گذشته ها گذشته.

 1. You saw nothing, you heard nothing.

شتر دیدی ندیدی.

 1. You took the words out of my mouth.

حرف دلم رو زدی.

 1. The bigger they are, the harder they fall.

هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

 1. The early bird catches the worm.

سحر خیز باش تا کامروا شوی.

 1. Third time lucky.

تا سه نشه بازی نشه.

 1. Every cloud has a silver lining.

در نا امیدی بسی امید است.

 1. You cannot sell the cow and drink the milk.

نمیشه هم خر رو بخوای و هم خرما رو.

 1. Everything comes to him who waits.

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

 1. Every man has a price.

هر کسی یه قیمتی داره.

 1. Faith will move mountains.

ایمان کوه ها رو جابجا میکنه.

 1. Two heads are better than one.

یه دست صدا نداره.

 1. Do as I say, not as I do.

اول خودتو اصلاح کن بعد دیگران رو نصیحت کن.

 1. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

 1. Make hay while the sun shines.

شانس یه بار در خونه آدم رو میزنه.

 1. Strike while the iron is hot.

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

 1. Curiosity killed the cat.

فضولی موقوف.

 1. In unity, there is strength.

یه دست صدا نداره.

 1. A man is known by the company he keeps.

آدمو از دوستاش بشناس.

 1. From the cradle to grave.

ز گهواره تا گور دانش بجوی.

 1. A liar ought to have a good memory.

دروغگو کم حافظه ست.

 1. Outstay one’s welcome.

کنگر خوردن و لنگر انداختن.

 1. Nothing ventured, nothing gained.

نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

 1. Business is business.

حساب حسابه، کاکا برادر.

 1. The cat dreams of mice.

شتر در خواب بیند پنبه دانه.

 1. It smells fishy.

کاسه ای زیر نیم کاسه ست.

 1. Horses for courses.

هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

 1. A big head has a big ache.

هر که بامش بیش برفش بیشتر.

 1. Go with the ride.

هم رنگ جماعت شو.

 1. East, West, home’s best.

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.

 1. To tell tales.

یه کلاغ چهل کلاغ کردن.

 1. Hit the jackpot.

یه شبه پول دار شدن.

 1. The miles of God grind slowly.

چوب خدا صدا نداره.

 1. Cry wolf.

چوپان دروغگو.

 1. Accidents can happen.

حادثه خبر نمیکنه.

 1. Sweet nothing.

حرف های صد من یه غاز.

 1. First catch your hare, then cook him.

مرغی که تو هواست رو نباید به سیخ کشید – واسه پولی که نداری نقشه نکش.

 1. To run with the hare and hunt with the hounds.

یکی به میخ و یکی به نعل زدن.

 1. To carry coals to Newcastle.

زیره به کرمان بردن.

 1. To go with the stream.

هم رنگ جماعت شدن.

 1. To move heaven and Earth.

آسمون رو به زمین دوختن.

 1. Physician, heal thyself.

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.

 1. To milk the ram.

من میگم نره، تو میگی بدوش.

 1. Half a loaf is better than no bread.

کاچی به از هیچی.

 1. There is honor among thieves.

سگ سگ رو نمیخوره.

 1. To put the cart before the horse.

سرنا رو از ته گشادش زدن – کار بیهوده کردن.

 1. He is a dog in the manger.

نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد.

 1. Don’t bite the hand that feeds you.

نمک خوردنو نمکدون شکستن – بی صفت نباش.

 1. You buy land, you buy stones. You buy meat, you buy bones.

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

 1. You can’t get blood out of stone.

نمیتونی از آب کره بگیری.

 1. You can’t make bricks without straw.

با دست خالی نمیشه کاری کرد.

 1. You can’t teach an old dog new tricks.

ذات آدمها عوض نمیشه.

 1. You can catch more flies with honey than you can with vinegar.

هر کاری راهی داره – زبون نرم مار رو از سوراخش میکشونه بیرون.

 1. When it rains, it pours.

چو بد آید، هر چه آید بد شود.

 1. Where there’s muck, there’s brass.

پول تو کار خلافه.

 1. When the cat’s away the mice will play.

حوضی که ماهی نداره، قورباغه پادشاهه.

 1. Winners never cheat and cheaters never win.

بار کج به مقصد نمیرسه.

 1. Waste not, want not.

قناعت توانگر کند مرد را.

 1. A Watched pot never boils.

زمان انتظار دیر میگذره.

 1. A Word to the wise is enough.

در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

 1. Word cut more than sword.

زبان برنده تر از شمشیره.

 1. What is bred in the bone will never come out of the flesh.

اصل بد نیکو نگردد، چون که بنیادش بد است.

 1. Wall has ears.

دیوار موش داره، موشم گوش داره – مکن پیش دیوار غیبت بسی، بود کز پسش گوش دارد کسی .

 1. Who chatter to you, will chatter of you.

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد.

 1. Who has skirts of straw needs fear to fire.

کسی که بار شیشه داره نباید به دیوونه سنگ پرت کنه.

 1. When love is not madness, it is not love.

عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود

 1. What the eye sees not, the heart ruse not.

گر دیده نبیند، دل نخواهد.

 1. When good cheer is lacking, our friends will be packing.

دوست خوب رو تو روز بد میشناسن.

 1. While the grass grows, the cow starves.

بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

 1. Who longest wait of all surely wins.

صبر آرد آرزو را نی شتاب.

 1. We are on a different wavelength.

آبمون تو یه جوب نمیره.

 1. We live for a good time not for a long time.

کیفیت زندگی مهم تر از کمیت زندگیه.

 1. Who knows much, will suffer much.

هر کی بیشتر میفهمه، بیشتر رنج میبره.

 1. What the heart feels the tongue speaks.

آنچه بر دل فرود آید، بر زبان آید.

 1. Who keeps company with the wolf will learn to howl.

کمال همنشین در من اثر کرد، و گرنه من همان خاکم که هستم.

 1. Wishes don’t wash the dishes.

با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه.

 1. A wonder lasts but nine days.

آتیش تند زود خاکستر میشه.

 1. When one door shuts another opens.

خدا گر به حکمت ببندد دری، گشاید به فضل و کرم در دیگری.

 1. When the head aches, all the body is out of tune.

چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

 1. Work while it’s day.

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

 1. The weakest goes to the wall.

هر چی سنگه، مال پای لنگه.

 1. We are shot with our own arrow

خود کرده را تدبیر نیست – از ماست که بر ماست.

 1. A Woman’s place is in the home.

زن بلا باشد به هر کاشانه ای، بی بلا هرگز مبادا خانه ای.

 1. When the wine is in, the wit is out.

شراب، عقل از سر بیرون کند.

 1. Wisdom is better than strength.

آدمی را عقل میباید نه زور.

 1. What you pay, what you get.

هر چقدر پول بدی، همونقدر آش میخوری.

 1. Who laughs last, laughs longest.

آن خوش است ای جان که فرجامش خوش است.

 1. While there is life, there is hope.

تا زندگی هست، امید هست.

 1. What is told in the ear of a man, is often heard a hundred miles away.

حرفی که از دهان بر آید، گرد جهان در آید.

 1. Worrying never did anyone any good.

نگرانی دردی رو درمون نمیکنه.

 1. Wake not a sleeping dog.

فتنه در خواب است، بیدارش مکن.

 1. Who knows what tomorrow holds?

هیچکس از فرداش خبر نداره.

 1. Water does not tickle out of his hand.

آب از دستش نمیچکه.

 1. Words are but wind.

حرف باد هواست.

 1. Why buy a cow when milk is so cheap.

آفتابه خرج لحیم کردن.

 1. Work one’s fingers to the bone.

جون کندن – سخت کار کردن.

 1. Warm the cockles of someone’s heart.

کسی رو خیلی خوشحال کردن.

 1. Wear one’s heart on one’s sleeve.

بی شیله پیله بودن – صاف و ساده بودن.

 1. Who know who is beautiful and who ugly behind the curtain?

کس چه داند که پس پرده که زیباست، که زشت.

 1. The Wolf may lose his teeth, but never his nature.

مار پوست میندازه، ولی خوی نمیندازه.

 1. Whatever comes from a friend is good.

هر چه از دوست رسد نیکوست.

 1. When the shit hits the fan.

وقتیکه خر تو خر میشه – وقتیکه اوضاع شیر تو شیر میشه.

 1. When you play, you must pay.

هر کی خربزه میخوره، پای لرزش میشینه.

 1. Why should the devil have all the best tunes?

خربزه شیرین نصیب کفتار میشه.

 1. What is sauce for the goose is sauce for the gander.

بر کس مپسند آنچه تو را نیست پسند.

 1. What can you expect from a hog but a grunt?

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 1. Write your injuries in the sand, kindness in marble.

بدی ها رو روی شن بنویس، خوبیها رو روی سنگ مرمر.

 1. Act So In The Valley That You Need Not Fear Those Who Stand On The Hill.

آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

 1. All truth will not bear telling.

هر حقیقتی رو نباید به زبون آورد.

 1. Affection blinds reason.

محبت زیاد آدم رو کور میکنه.

 1. All are not hunters that blow the horn.

هر کی ریش داره بابا نیست.

 1. As the work, so the pay.

مزد خر چرانی، خر سواریه.

 1. All things are difficult before they are easy.

معما چو حل گشت، آسان شود.

 1. Ask no questions and hear no lies.

سوال نپرس تا دروغ نشنوی.

 1. Adam ate the apple, and our teeth still ache.

چوب اشتباه دیگران رو خوردن.

 1. After sorrow comes joy.

در پس هر گریه آخر خنده ایست.

 1. Answer one in his own language.

جواب های، هو است.

 1. All talk and no trouser.

به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.

 1. As poor as a church mouse.

گورم کجا بود که کفنم باشه.

 1. Adventures are to the adventurous.

مارگیر رو مار میکشه.

 1. As the twig is bent, so is the tree inclined.

درخت هر چی بارش بیشتر میشه، سرش فروتر میاد.

 1. The anvil fears no blows.

از اون بیدها نیست که با این بادها بلرزه.

 1. All things grow with time except grief.

گذشت زمان از شدت غم و اندوه کم میکنه.

 1. Practice makes perfect.

کار نیکو کردن از پر کردن است.

 1. Locking the stable door after the horses are gone.

نوش دارو پس از مرگ سهراب.

 1. Look before you leap.

بی گدار به آب نزن.

 1. A Leopard cannot change its spots.

گرگ زاده عاقبت گرگ شود.

 1. Kill two flies with one flap.

با یه تیر دو نشون زدن.

 1. Kill the goose that lays the golden eggs.

نون خود رو آجر کردن.

 1. Jack of all trades, master of none.

آدم همه کاره، هیچ کاره ست.

 1. A jar’s mouth may be stopped, a man’s cannot.

در دروازه رو میشه بست، ولی دهن مردم رو نمیشه بست.

 1. To be the jewel in the crown.

گل سر سبد بودن.

 1. He who pays the piper calls the tone.

هر چقدر پول بدی همون قدر آش میخوری.

 1. A Hungry man is an angry man.

آدم گرسنه ایمان نداره.

 1. Great promise, small performance.

سنگ بزرگ علامت نزدنه.

 1. Every dog is a lion at home

سگ تو خونه صاحبش شیره.

 1. Better bad now than worse later

جنگ اول به از صلح آخر.

 1. Bad news travels fast.

خبر بد زود پخش میشه.

 1. A bad workman blames his tools.

عروس نمیتونه برقصه میگه زمین کجه.

 1. Charity begins at home.

چراغی که به خونه رواست، به مسجد حرامه.

 1. Cowards die many times before their deaths.

آدم نترس یه بار میمیره، آدم ترسو هزار بار – ترس برادر مرگه.

 1. Cross the bridge when one comes to it.

چو فردا شود فکر فردا کنیم.

 1. A fox smells its own lair first.

چوب رو که بلند کنی، گربه دزده فرار میکنه.

 1. A good beginning makes a good ending.

سالی که نکوست از بهارش پیداست.

 1. A miss by an inch is a miss by a mile.

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.

 1. A penny saved is a penny earned.

قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.

 1. A pot of milk is ruined by a drop of poison.

یه بز گر همه گله رو گر میکنه.

 1. Don’t make a mountain out of a molehill.

از کاه، کوه نساز.

 1. To spit into the wind.

تف سر بالا بودن.

 1. Empty barrels make the most sound.

طبل هر چی تو خالی تر، صداش بلندتر.

 1. Good fences make good neighbors.

مواظب مالت باش، همسایه رو دزد نکن.

 1. Hawks will not pick out hawks’ eyes.

چاقو دسته ی خودش رو نمیبره.

 1. He that will steal an egg will steal an ox.

تخم مرغ دزد، شتر دزد میشه.

 1. It’s never too late to mend.

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه ست.

 1. Keep a thing seven years and you will always find a use for it.

هر چیز که خار آید، روزی به کار آید.

 1. Laughter is the best medicine.

خنده بر هر درد بی درمان دواست.

 1. Learn to walk before you run.

غوره نشده، میخواد مَویز بشه.

 1. Lie down with dogs, wake up with fleas.

پسر نوح با بَدان بنشست، خاندان نبوّتش گم شد.

 1. Like father like son.

پسر کو ندارد نشان از پدر.

 1. Long absent, soon forgotten.

از دل برود هر آن که از دیده برفت.

 1. Once bitten, twice shy.

مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه.

 1. People who live in glass houses shouldn’t throw stones.

کلوخ انداز را پاداش سنگ است.

 1. Still waters are the deepest.

درخت هرچه پربارتر، سر به زیرتر.

 1. The spirit is willing but the flesh is weak.

حس و حالش نیست.

 1. This too, shall pass.

این نیز بگذرد.

 1. Tomorrow is another day.

فردا هم روز خداست.

 1. Variety is the spice of life.

تنوع نمک زندگیه.

 1. Wide ears and short tongue are the best.

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.

 1. If you can’t beat them, join them.

چو دستی نشاید گزیدن، ببوس – خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

 1. Man does not live by bread alone.

آدمی تنها به نون زنده نیست.

 1. Neither a borrower nor a lender be.

نه از کسی قرض بگیر نه به کسی قرض بده.

 1. Slow and steady wins the race.

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود.

 1. A Desperate man needs no help.

از جان گذشته را به مدد احتیاج نیست.

 1. God help those who help themselves.

از تو حرکت، از خدا برکت.

 1. A Good wine needs no bush.

مال خوب رو زمین نمیمونه.

 1. He has a loose tongue.

طرف آدم دهن لقیه.

امیدواریم کاملترین مجموعه ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه فارسی برای شما مفید بوده باشه. اگر شما ضرب المثلی سراغ دارین که در این مطلب ذکر نشده، حتماً در قسمت نظرات این صفحه با زبان آموزهای دیگه به اشتراک بگذارین.

نظری در مورد این مطلب دارین؟

مطالب مشابه