گرامر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

نقل قول مستقیم و غیرمستقیم در انگلیسی

در این مطلب با کلیه نکات و گرامر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی بصورت کامل آشنا میشیم. اصولاً برای بازگو کردن گفته و حرف کسی از دو روش زیر استفاده میکنیم:

  1. نقل قول مستقیم: در این روش عین گفته شخص رو بدون کم و کاستی بیان میکنیم.
  2. نقل قول غیر مستقیم: در این روش گفته شخص رو از زبان خودمون بازگو میکنیم.

در ادامه نحوه استفاده از این دو روش و نکات مهم مربوط به اونها رو بصورت مفصل و همراه با مثال مرور و بررسی میکنیم.

نقل قول مستقیم یا direct speech

به جمله نیما گفت “من دارم به مدرسه میرم.” دقت کنین. در زبان انگلیسی، هر زمان جملات شخص غایب رو بدون هیچ تغییری بیان و بازگو کنیم، در واقع از نقل قول مستقیم استفاده کردیم. به عنوان مثال:

Nima said, “I am going to school.”

نیما گفت “دارم به مدرسه میرم.”

برای بیان نقل قول مستقیم، از زمان مناسب فعل say و علامت کاما (,) استفاده میکنیم. بعد هم جمله مورد نظر رو بدون هیچ تغییری داخل گیومه (“ ”) قرار میدیم. مثال:

He said, “The weather is awful.”

او گفت “هوا خیلی بده.”


He said to me, “The weather is awful.”

او به من گفت “هوا خیلی بده.”

نقل قول غیر مستقیم یا reported speech

در نقل قول غیر مستقیم، جملات شخص غایب رو با مقداری تغییر و با حفظ مفهوم بیان میکنیم. در جمله قبلی نیما گفت “من دارم به مدرسه میرم.” زمانیکه این جمله رو بصورت غیر مستقیم نقل قول میکنیم باید بگیم نیما گفت که داشت به مدرسه میرفت.

Nima said (that) he was going to school.

نیما گفت که داشت به مدرسه میرفت.

نکته استفاده از that در نقل قول غیر مستقیم اختیاری بوده و معمولاً در مکالمات استفاده نمیشه. به همین دلیل داخل پرانتز نوشته شده.

یکی از مهمترین تغییراتی که در نقل قول غیر مستقیم اعمال میکنیم، زمان جمله رو به یک زمان عقب تر میبریم. مجدداً مثال نقل قول مستقیم و غیر مستقیم رو مشاهده کنین:

Nima said, “I am going to school.” (نقل قول مستقیم)

نیما گفت “دارم به مدرسه میرم.”


Nima said (that) he was going to school. (نقل قول غیر مستقیم)

نیما گفت داشت به مدرسه میرفت.

نکته معمولاً ترجمه و معادل فارسی جملات در نقل قول غیر مستقیم کمی با مفهوم انگلیسی متفاوت بوده و موضوع تغییر زمان ها در زبان فارسی تا حد زیادی متداول نیست.

تغییر زمان ها در نقل قول غیر مستقیم

عموماً تغییر زمان ها در نقل قول غیر مستقیم به صورت زیر انجام میشه.

زمان حال ساده

در نقل قول غیر مستقیم زمان حال ساده رو به زمان گذشته ساده تبدیل میکنیم. به عنوان مثال:

“I like ice cream.”

“من بستنی دوست دارم.”

Reported Speech: She said (that) she liked ice cream.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) بستنی دوست داره.


“I want some cheese.”

“من مقداری پنیر میخوام.”

Reported Speech: He said (that) he wanted some cheese.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) مقداری پنیر میخواد.

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری به زمان گذشته استمراری تبدیل میشه. مثال:

“I am watching TV.”

“من دارم تلویزیون تماشا میکنم.”

Reported Speech: She said she was watching TV.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) داشت تلویزیون تماشا میکرد.


“I am eating spaghetti.”

“من دارم اسپاگتی میخورم.”

Reported Speech: He said (that) he was eating spaghetti.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) داشت اسپاگتی میخورد.

زمان حال کامل

زمان حال کامل رو به زمان گذشته کامل تبدیل میکنیم. مثال:

“I have lived here for a long time.”

“من برای مدت زمان زیادی اینجا زندگی کرده ام.”

Reported Speech: He said he had lived there for a long time.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) برای مدت زمان زیادی اونجا زندگی کرده بود.


“We have completed the mission successfully.”

“ما ماموریت رو با موفقیت به پایان رسانده ایم.”

Reported Speech: They said they had completed the mission successfully.

نقل قول غیرمستقیم: اونها گفتن (که) ماموریت رو با موفقیت به پایان رسانده بودند.

زمان گذشته ساده

زمان گذشته ساده به زمان گذشته کامل تبدیل میشه. مثال:

“I finished the book.”

“من کتاب رو تموم کردم.”

Reported Speech: She said she had finished the book.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) کتاب رو تموم کرده بود.


“I watched the game last night.”

“من دیشب بازی رو تماشا کردم.”

Reported Speech: He said he had watched the game the night before.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) شب قبل بازی رو تماشا کرده بود.

فعل کمکی will

فعل کمکی will به فعل کمکی would تبدیل میشه. مثال:

“We’ll live in Italy.”

“ما در ایتالیا زندگی خواهیم کرد.”

Reported Speech: She said she would live in Italy.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) میخواست در ایتالیا زندگی کنه.


“We will throw a party.”

“ما یک جشن خواهیم گرفت.”

Reported Speech: They said they would throw a party.

نقل قول غیرمستقیم: اونها گفتن (که) میخوان یک جشن بگیرن.

فعل کمکی can

فعل کمکی can رو به فعل کمکی could تبدیل میکنیم. مثال:

“You can relax after you finish your work.”

میتونی بعد از اینکه کارت رو تموم کردی استراحت کنی.”

Reported Speech: She said I could relax after I finished my work.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) میتونستم بعد از اینکه کارم رو تموم کردم استراحت کنم.


“I can call you later.”

میتونم بعداً باهات تماس بگیرم.”

Reported Speech: He said he could call me later.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) میتونست بعداً باهام تماس بگیره.

تبدیل ضمایر و قیدها در نقل قول غیر مستقیم

تمام ضمایر و قیدهایی که حاکی از نزدیکی هستن، در نقل قول غیر مستقیم به الفاظ و قیود دور تبدیل میشن. برخی از مهمترین ضمایر و قیدهای مورد استفاده عبارتند از:

گفتار غیر مستقیم گفتار مستقیم
that this
those these
there here
then now
that day today
that night tonight
the next day tomorrow
the following week next week (month, year)
the day before / the previous day yesterday
the week before / the previous week last week (month, year)
the night before / the previous night last night
before ago

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنین:

“I’m visiting Paris next week.”

“من قراره هفته آینده از پاریس دیدن کنم.”

Reported Speech: She said she was visiting Paris the following week.

نقل قول غیرمستقیم: او گفت (که) قرار بود هفته بعد از پاریس دیدن کنه.

 

تبدیل جملات پرسشی به گفتار غیر مستقیم

در زبان انگلیسی، سوالات به دو روش ساخته میشن، یا به وسیله یکی از افعال کمکی (مثل will, can, do, did) یا به وسیله یکی از ضمایر پرسشی (مثل what, when, where). با توجه به این دو حالت، برای تبدیل جملات سوالی از حالت مستقیم به غیر مستقیم باید مراحل زیر رو به ترتیب انجام بدیم:

  1. برای نشون دادن سوال در نقل قول غیر مستقیم از افعالی مثل want to know یا ask استفاده میکنیم.
  2. اگر جمله سوالی اصلی (مستقیم) با یکی از افعال کمکی مثل shall ، can ، may و will یا do و does و did شروع شده بود، در سوال غیر مستقیم بعد از فعل want to know یا ask، یکی از کلمات if یا whether به معنای “آیا” رو به کار میبریم.
  3. اگر جمله سوالی اصلی (مستقیم) با یکی از کلمات پرسشی مثل where ، what و غیره شروع شده بود، از همون کلمات در سوال غیر مستقیم استفاده میکنیم (بدون استفاده از if یا whether).
  4. جمله نقل قول رو از شکل سوالی به صورت خبری در میاریم، یعنی فاعل قبل از فعل قرار میگیره و افعال کمکی مثل do و does و did حذف میشن.
  5. ضمایر طبق حالت خبری تغییر میکنن.
  6. زمان فعل در جمله نقل قول یک زمان به عقب بر میگرده.
  7. حتماً حواستون باشه که در جملات غیر مستقیم همیشه به جای علامت سوال، در آخر جمله از نقطه استفاده میکنیم.

در ادامه، تبدیل جملات پرسشی به گفتار غیر مستقیم رو در چندین مثال مرور میکنیم:

”Did you go there yesterday?”

دیروز رفتی اونجا؟”

He asked me if I had gone there the day before.

از من پرسید آیا روز قبل رفته بودم اونجا.


“What are you writing now?”

الان داری چی مینویسی؟”

She asked me what I was writing then.

از من پرسید اون موقع داشتم چی مینوشتم.


”What time will you come back?”

“چه زمانی بر میگردی؟”

She asked me what time I would come back.

از من پرسید چه زمانی میخواستم برگردم.


“Shall I call you next week?”

هفته آینده باهات تماس بگیرم؟”

He wanted to know whether he should call me the following week.

میخواست بدونه آیا هفته بعدش با من تماس بگیره یا نه.

امیدواریم در این مطلب با کلیه نکات و مباحث مهم مربوط به گرامر نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی آشنا شده باشین. در صورتیکه هنوز سوالی در این زمینه دارین، در بخش نظرات این صفحه مطرح کنین تا پاسخگوی شما باشیم.

منابع انگلیسی مرتبط با این موضوع برای مطالعه بیشتر:

دوره خصوصی استاد سیامک رحیمی

مدیر و مدرس سایت انگلیسی روزانه

5 نظر
قدیمی ترین
جدیدترین
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
فاطمه
زبان آموز
2 سال قبل

خیلی عالی بود ،ممنون از شما

زهرا بطنی
زبان آموز
1 سال قبل

سلام خسته نباشید مطالب جامع و کامل و عالی هستن

فریده اقبالی
زبان آموز
1 سال قبل

بسیار آموزش مفید و خوبی است. ممنونم استاد محترم.

احمد سیر عطایی
زبان آموز
1 سال قبل

من دست درس را یاد نمگیرم

فهیمه
زبان آموز
2 ماه قبل

بسیارسپاسگزارم. توضیحات عالی بود